ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก


วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปสช. กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง         

จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กำหนดมาตรการบริหารจัดการให้ตรงกับความรุนแรงของปัญหา วางมาตรการป้องกันควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลทั้งในหน่วยบริการหรือกักตัวที่บ้าน และชุมชน รวมถึงการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้ไปจัดทำรายงานสรุปข้อมูล (Dashboard) ให้เป็นปัจจุบัน ทันเวลา ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกำกับ ติดตามสถานการณ์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่างๆ  ในส่วนที่รับผิดชอบ ตลอดจนกำกับติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขหรือค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคโควิด 19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ประโยชน์ทางการบูรณาการสาธารณสุขต่อไป

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org