ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปธ.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ วอน กกต. ทบทวนหนังสือคำสั่งให้ อสม. งดปฏิบัติหน้าที่ กรณีลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียง ย้ำ! ทำงานด้วยจิตอาสา ดูแลครัวเรือน 10-15 หลังคาต่ออสม. 1 คน หากไม่ให้ทำกระทบสุขภาพปชช.

วันที่ 30 ต.ค.2564  นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา ทบทวนหนังสือคำสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)งดปฏิบัติหน้าที่หนังสือระบุว่า

ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต ๐๐๑๗/๑๑๓๕๕ เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย

มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจำกัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และจะมีผลเสียกับประชาชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ ๑๐- ๑๕ หลังคาเรือนต่อ อสม.๑ คน หากไม่ปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความลำบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางราย อสม.ต้องทำแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต.ได้ตีความว่า อสม.ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆได้โดยไม่นำองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม.ไปกล่าวอ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัครไม่สามารถถอดออกจากตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่าประชาชนเห็นคนที่ทำดีแล้วจะเลือกคนดีเป็นตัวแทนของพวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกันสร้างประโยชน์และทำคุณงามความดี สุดท้ายประชาชนก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา

คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกคำสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง.

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org