ไทม์ไลน์โอนภารกิจ "รพ.สต." สู่ "อบจ."

Sat, 2021-11-13 15:46 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

เปิดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สําหรับการส่งมอบภารกิจในปีงบประมาณ 2565)

 

***เดือนกันยายน 2564  
1. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก อบจ.
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.

***เดือนตุลาคม 2564 อบจ. ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ทำอย่างไรบ้าง...

ขั้นตอนที่ 1 อบจ. เสนอขอจัดตั้งกองสาธารณสุขใน อบจ. ต่อ ก.จ.จ. และปรับกรอบอัตรากําลัง 3 ปี

ขั้นตอนที่ 2 นายก อบจ. แถลงต่อสภา อบจ. เพื่อรับทราบการขอรับการถ่ายโอน สอน/รพ.สต.

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอน สอน/รพ.สต. ต่อคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อขอรับการประเมินความพร้อมแล้ว ให้ถือว่า กสพ. ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใน อบจ. แห่งนั้น และให้นายก อบจ. แต่งตั้งกรรมการใน กสพ. ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยออกเป็นคําสั่ง

***เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.

1. ดําเนินการประเมินความพร้อม อบจ. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายหลังได้รับเรื่องขอรับการประเมิน
ความพร้อม

2. แจงผลการประเมินความพร้อมให้ อบจ. และกระทรวงสาธารณสุข ทราบและดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

***พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
กระทรวงสาธารณสุข (สธ) จัดเตรียมและส่งมอบข้อมูลภารกิจ งบประมาณ อัตรากําลัง และพัสดุครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต. ให้ อบจ. โดยเร็ว หลังจากได้รับแจ้งมติ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน ด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. เพื่อให้ อบจ. จัดทํา แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น และขอบัญญัติงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลา ที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
1. กสพ. พิจารณาและเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ. เพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. และข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป

2. เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อบุคลากรถ่ายโอนจาก กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ให้ อบจ.แจ้งต่อ ก.จ.จ. เพื่อขอรับการโอนย้ายบุคลากรนั้น ภายใน 15 วัน เมื่อ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบให้ รับโอน ให้ อบจ.ดําเนินการออกคําสั่งรับโอน ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน โดยให้มีผลนับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

หมายเหตุ

1. ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการส่งมอบภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้ อบจ. เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2565 และส่งสําเนาบันทึกส่งมอบ ภารกิจ บุคลากร กรอบงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ภายในเดือนกันยายน 2565

2. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. รายงานรายชื่อ อบจ. ที่ได้รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต.และรายชื่อ สอน/รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนทั้งหมด ต่อ ก.ก.ถ. เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดมุมมอง: ข้อดีข้อเสียถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ท้องถิ่น

มีผลแล้ว! ประกาศถ่ายโอนภารกิจ "รพ.สต." ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมแนวทางดำเนินการ

ชมรม ผอ.รพ.สต.ส่งเสียงถึงผู้บริหาร สธ.ขอหนุนถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ.

“ผศ.ดร.จรวยพร” มุมมองนักวิชาการ สวรส. เสนอถ่ายโอน “รพ.สต.” ไป อบจ. แบบไหนเหมาะสม!!

คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ อนุมัติ ถ่ายโอนรพ.สต. 108 แห่ง ให้ อบจ. จ.ศรีสะเกษ เป็นที่แรก

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม