กทม.ร่วมภาคี ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ ใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ พัฒนา “ระบบปฐมภูมิ” เพื่อสุขภาวะชาวกรุง

Fri, 2021-11-26 14:32 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 หารือนโยบายสำคัญ ‘ร่วมขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ประโยชน์ “พื้นที่สาธารณะ” พัฒนา “ระบบบริการปฐมภูมิ” เพื่อสุขภาวะชาวกรุง ภายใต้แนวคิด “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) จัดเสวนาสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่” โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมประชุมด้วย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขึ้นมาจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นปัญหาร่วมของคนกรุงเทพฯ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่ายถึงบทบาทหน้าที่ในเวทีประชุมหาฉันทามติร่วมกัน

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประกาศระเบียบวาระที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ เพื่อร่วมกันบูรณาการความคิดและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

“การประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ที่ต้องการให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพฯ ที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม มาร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพฯ ภายใต้เป้าหมายพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขึ้นมาจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นปัญหาร่วมของคนกรุงเทพฯ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่ายถึงบทบาทหน้าที่ในเวทีประชุมหาฉันทามติร่วมกัน” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม