นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ วอน สธ. ทบทวนคัดเลือก “หมอจบใหม่” เสนอ 5 ประเด็นพิจารณา

Mon, 2021-11-29 12:12 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ ออกจดหมายเปิดผนึกวอน สธ. ทบทวนระเบียบคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่ตำแหน่ง “นายแพทย์ปฏิบัติการ” พร้อมให้พิจารณา 5 ประเด็นคัดเลือกแพทย์จบใหม่ ใครแสดงเจตจำนงเลือกอยู่กระทรวงสาธารณสุข แบบทั่วไปในรอบ 1 ขอมีสิทธิจับสลากเลือกพื้นที่พร้อมกันทุกคน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ออกจดหมายเปิดผนึกเรื่อง ขอให้ทบทวนระบบและระเบียบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ฯ

โดยระบุว่า เนื่องด้วยในวันที่ 3 พ.ย.564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศระเบียบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการฯ รอบที่ 1 โครงการทั่วไป(จับสลาก) เนื้อหาสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยระเบียบดังกล่าวระบุว่า มีการใช้คะแนนการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เป็นเกณฑ์การคัดเลือก และมีการจำกัดจำนวน 425 คน

ประกาศข้างต้นก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายแง่จากนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วไประเทศ จึงได้มีการแก้ไขประกาศ และออกใหม่ในวันที่ 9 พ.ย. โดยเปลี่ยนจากการใช้คะแนนมาเป็นการใช้ผลการสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศรว.) เป็นเกณฑ์การคัดเลือกแทน ซึ่งก็ยังเป็นที่วิจารณ์จากนิสิตนักศึกษาแพทย์

*** สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ได้รวบรวมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อระเบียบดังกล่าว และในการนี้ จึงใครขอให้กระทรวงสาธารณสุข หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

1. ให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกคนที่แสดงเจตจำนงเลือกกระทรวงสาธารณสุขแบบทั่วไปในรอบ 1 มีสิทธิจับสลากเลือกพื้นที่พร้อมกันทุกคน เนื่องจากมีการแสดงเจตจำนงแล้ว แต่นิสิตนักศึกษาแพทย์บางคนถูกตัดสิทธิโดยการจับสลาก นอกจากนี้ ระเบียบถูกประกาศออกมาภายหลัง ในขณะที่มีการอนุญาตให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ เลื่อนการสอบประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศรว.) ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนิสิต นักศึกษาแพทย์จำนวนหนึ่ง

2. ขอคำอธิบายและความชัดเจนเพิ่มเติมในการชี้แจงประเด็นตำแหน่งของนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาแล้ว แต่ยังสอบไม่ผ่านประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในระหว่างช่วงที่รอสอบใหม่

3. ขอคำอธิบายและความชัดเจนเพิ่มเติมในการชี้แจงในประเด็นตำแหน่งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขของแพทย์เอกชนและแพทย์จากต่างประเทศ

4. ขอความกรุณาชี้แจงประเด็น จำนวนตำแหน่งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ โดยแจงแจงอย่างชัดเจน สำหรับรอบ 2 รอบ 3 และทุกรอบถัดจากนี้ พร้อมตารางเวลาในการแสดงเจตจำนงและสมัครอย่างชัดเจน

5. ขอความกรุณาอนุญาตให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ในขั้นตอนที่เหลือจากนี้ และในปีถัดๆไป

นิสิตนักศึกษาแพทย์ คือ ผู้เปี่ยมไปด้วยความใฝ่รู้ ด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต กล่าวคือ แพทย์ผู้ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม นอกจากตัวนิสิตนักศึกษาแพทย์และโรงเรียนแพทย์แล้ว ระบบการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนมีส่วนสำคัญในการสร้างแพทย์ที่ดี ขจัดปัญหาแพทย์ขาดแคลน ส่งเสริมประโยชน์สูงสุดให้วงการแพทย์ไทยและระบบสาธารณสุขในประเทศไทย

จึงใคร่ขอให้กระทรวงสาธารณสุขหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รบกวนพิจารณาความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศไทย ผู้ถือผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในประเทศเป็นที่หนึ่งทั้งในปัจจุบันนี้ และอนาคตสืบไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม