5 เยาวชนรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 64

Mon, 2021-11-29 22:00 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“หมอวิจารณ์” แถลงผลตัดสินนักศึกษาแพทย์ 5 คนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล แถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 ว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก โดยคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเข้ารับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานและศึกษาในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาศัยกภาพ นำองค์วามรู้ประสบการณ์จากการไปศึกษาเรียนรู้กลับมาพัฒนา รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โครงการฯ ริเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ดำเนินการมาแล้ว 12 รุ่นมีนักศึกษาแพทย์ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 58 คน

ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า สำหรับปี 2564 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 13 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทั้งสิ้น 13 คน จาก 16 สถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการ 5 คน ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำหรับนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มี 3 คน คือ น.ส.ณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล ซึ่งสนใจเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสายตาในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะตาบอดจากภาวะจอตาเสื่อมสภาพ” นายนนทพัทธ์ สุคนธ์พานิช มีความสนใจเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการพยากรณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล” และนายภูรินท์ อารีย์สว่างกิจ สนใจในเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดคาร์ ที เซลล์ ที่มีต้นกำเนิดมาจากสเตมเซลล์ ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมให้ตัวรับบนผิวเซลล์มีความจำเพาะกับโปรตีนบนผิวเซลล์มะเร็งและสามารถทนสภาพแวดล้อมภายในก้อนเนื้องอกได้ดีขึ้น”

ส่วนนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลมี 2 คนคือ นายภรัณยู โอสถธนากร มีความสนใจเรื่อง “การพัฒนาการจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่าเพื่อพัฒนาการดูแลโรคเบาหวานในบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย และนายยสวัต สุวรรณลิขิต สนใจเรื่อง “การศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมเซลล์ย้อนกลับเพื่อฟื้นฟูการทำงานของไมโทคอนเดรียในเซลล์ประสาทที่ชราของมนุษย์”

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม