สรุปผลถ่ายโอนภารกิจฯ ผ่านประเมิน 49 จังหวัด มีรพ.สต. 3036 แห่ง ประสงค์ถ่ายโอน รอชัดเจน 7 ธ.ค.นี้

Wed, 2021-12-01 21:16 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ มีมติเห็นชอบ อบจ. 49 จังหวัด ส่วนมากผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิส อีกทั้งรพ.สต. 3,036 แห่ง มีความประสงค์ถ่ายโอน ย้ำตัวเลขชัดเจน 7 ธ.ค. 64 นี้

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

โดยมี รองปลัดสํานักนายก รัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธานอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอํานาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในเขตจังหวัด ร่วมด้วย

นายเลอพงศ์  กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64  มีมติเห็นชอบการประเมินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งหมด 49 แห่ง  ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ส่วนตัวเลขของ รพ.สต. ที่มีความประสงค์ขอถ่ายโอน เบื้องต้นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการจะมีทั้งหมด 3,036 แห่ง  

มติที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินความพร้อมของ อบจ. ในการรับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย และ รพ.สต. ในเขตจังหวัด จํานวน 49 แห่ง ตามที่คณะทํางานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จํานวน 4 คณะ ตรวจประเมิน ความพร้อม ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการดังนี้

1. แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทราบผลการประเมินความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จํานวน 49 แห่ง เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. แจ้งผลการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ของ อบจ. จํานวน 49 แห่ง ให้ อบจ. ดังกล่าวทราบ และขอให้ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อ สอน. และ รพ.สต. ที่ อบจ. แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน 

พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างทุกประเภทที่สมัครใจถ่ายโอนไป อบจ. แจ้งสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และสําเนาเรื่องแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดด้วย

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม