ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศบค.เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโควิด19 จัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุญาตดื่มเหล้าไม่เกินตี 1 คืนวันที่ 31 ธ.ค.- 1 ม.ค. 65 เฉพาะร้านเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ศบค.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การบริโภคสุราในคืนวันที่ 31 ธ.ค.2564 – 1 ม.ค.2565 สามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.

สำหรับพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.2564-1ม.ค.2565 ไม่เกิน 01.00 น. และเฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

ในส่วนมาตรการความปลอดภัย ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่

-การเดินทาง/เคลื่อนย้ายจข้ามจังหวัด

-การรวมตัว/ความหนาแน่น

-การบริโภคสุรา แอลกอฮอล์ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

-การประมาท ไม่ปฏิบัติตามาตรการของผู้ประกอบการ

กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการที่ต้องควบคุมกำกับมาตรการ

1.การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

2.กิจกรรมรวมตัวเครือญาติ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้าน หรือในชุมชน

3.กิจกรรมรวมตัวในสถานที่สาธารณะ เช่น อีเวนต์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

4.กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญ ตักบาตร รับปีใหม่

5.แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร

มาตรการกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง

**ขนส่งสาธารณะ

-สถานีขนส่ง ท่ารถ ท่าเรือ ให้จักมีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการระบาดอากาศเป็นตามเกณฑ์ และทำกความสะอาดบ่อยๆ

-ยานพาหนะ เน้นทำความสะอาดหลักงจากใช้บริการแต่ละครั้ง กรณีพาหนะที่เป็นแบบปรับอากาศให้เปิดระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง หรือ ขณะพักรถ และหลังจากให้บริการแต่ละเที่ยว

-ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามไม่ให้รับประทานอาหาร ขณะกำลังโดยสาร

**ปั๊มน้ำมัน

-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย

-กิจการที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting ทุกกิจการ

**ร้านอาหาร

-จัดให้มีการระบายอากาศ และควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร

-งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด

-การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆโดยเฉพาะห้องน้ำ

**ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอล

-ควบคุมการร่วมกลุ่ม/ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาการ ร้านอาหาร บริเวณที่จัดให้มีการแสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย

- ทุกกิจกรรมย่อยในห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการตามมาตรการCOVID Free Setting

**แหล่งท่องเที่ยว

-ควบคุมการร่วมกลุ่ม/ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่าง

-กิจการ/กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการCOVID Free Setting

**กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ/จัดงานสังสรรค์ที่บ้าน

-แนะนำฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

-แนะนำสวมหน้ากา โดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ

-หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ควรจัดในที่มีอากาศระบาดได้ดีหรือที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

-ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน งดร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน

**มาตรการกรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

1.ยกระดับ COVID Free Personnel

-ผู้จัด พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

-ตรวจคัดกรองผู้จัด พนักงาน นักแสดง นักน้องทุกคนด้วยATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง

-ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วยTST หรือแอปปลิเคชันอื่นๆ

-ถือปฏิบัติตามมาตรการUP-DMHTA

2.ยกระดับ COVID Free Customer

-ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนและแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์และมีผลตรวจATKเป็นลบก่ออนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง อาจเป็นการตรวจล่วงหน้า หรือหน้างาน โดยผู้จัดงานสนับสนุนการตรวจATK หรือตรวจมาเอง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่มากับผู้ปกครอง

-คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วยTST หรือแอปปลิเคชั่นอื่น

-ถือปฏิบัติตามมาตรการUP-DMHTA

ทั้งนี้ ผู้จัดงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่านThai Save Thai(TST)

3.ยกระดับ COVID Free Environment

-ควรจัดงานในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้าออกได้(พื้นที่ปิด)และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น

-ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในการจัดงาน โดยดำเนินการ จัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้า หรือลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จุดเดียว และมีระบบคิว ให้สามารถควบคุมได้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม(ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน

-เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกันทุก 1-2 ชั่วโมง

-กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

“ส่วนการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการนำเสนอการจัดงานพื้นที่หลัก ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา ระยอง และนครราชสีมา และการจัดงานในพื้นที่อื่นๆ อีก 44 จังหวัด โดยขออนุญาตจัดในช่วงวันที่ 27-30 ธ.ค.2564 เวลา 16.00-22.00 น. ส่วน 31 ธ.ค.2564 ในช่วงเวลา 16.00-00.30 น. และในพื้นที่ของการจัดงานในร้านอาหารพื้นถิ่นไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจัดงานภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาตรการSHA นอกจากนี้ การสวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)แจ้งว่ามีการจัดในคืนวันที่ 31 ธ.ค2564 ในส่วนกลาง วัดพระเชตุพนฯ วัดอรุณฯ และส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในหลายพื้นที่” นพ.ทวีศิลป์กล่าว