ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิด 24 รายชื่อกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่ วาระ 10 ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี มี “ภก.กิตติ” นั่งนายกสภาฯ มี”ภก.สุวิทย์”อุปนายกสภาฯคนที่ 1 และ”ภก.ปรีชา” อุปนายกสภาฯ คนที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ที่สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ได้มีการประชุมของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่วาระที่ 10 ซึ่งเข้ารับตำแหน่งพร้อมเปิดตัวในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 24 คน มี รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ รับตำแหน่งเป็นนายกสภาเภสัชกรรม โดยกรรมการสภาเภสัชกรรมจะมีวาระละ 3 ปี (พ.ศ2565-2567)

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 ประกอบด้วย

1.รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

 

2.ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 1

 

3.ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2

 

4.ดร.ภก.นพดล อัจจิมาธีระ เลขาธิการ

 

5.ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก รองเลขาธิการ

6.รศ.ดร.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม เหรัญญิก

7.ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร ประชาสัมพันธ์

8.ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ โฆษกสภาเภสัชกรรม

9.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

10.นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรรมการ

11.ภญ. ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

12.ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

13.ภญ.สุรีรัตน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

14. ภญ.บุญญวรรณ จิระวุฒิ   ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

15.พลตรีหญิง ภญ.อิษฎา ศิริมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

16.ศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ

17.ศ.ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ

18.ศ.ดร.ภก.ธนเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

19.รศ.ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

20.ผศ.ดร.ภก.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กรรมการ

21.รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการ

22.ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา กรรมการ

23.ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ กรรมการ

24.ภก.วัชรินทร์ แท่งทอง กรรมการ

อนึ่ง สภาเภสัชกรรม คือ องค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,695 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค.2564) มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537

สภาเภสัชกรรมมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ รับรองหลักสูตรต่างๆ รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรม ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม

นอกจากนี้สภาเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ช่วยเหลือ แนะนำเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรม และการสาธารณสุข ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับเภสัชกรรม และการสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย