ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดรายชื่อ 16 กรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่ วาระ พ.ศ.2565-2569 "ดร.กฤษดา แสวงดี" อันดับหนึ่ง รองลงมา "วุฒิชัย สมกิจ" และ "ศิริมา ลีละวงศ์" 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา  รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ลงนามออกประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569   ระบุว่า
ตามที่สภาการพยาบาลได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลจำนวน 16 คนนั้น บัดนี้ การดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว สภาการพยาบาลในการประชุมคณะกรรมการ สภาการพยาบาล วาระพิเศษ วันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569 จำนวน 16 คน เรียงตามลำดับคะแนนที่ได้รับ ดังนี้  

1.ดร.กฤษดา แสวงดี
2.นายวุฒิชัย สมกิจ
3.นางศิริมา ลีละวงศ์
4.ดร.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์
5.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
6.นายศราวุธ คตวงค์
7.นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
8.รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
9.รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
10.ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
11.รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
12.รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
13.ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์
14.นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
15.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
16.ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2569

 

ขอบคุณแฟ้มภาพจากเฟซบุ๊ก ดร.กฤษดา แสวงดี

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กสภาการพยาบาล

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org