ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม ออกหนังสือด่วนที่สุด! ถึง รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง ถึงรายละเอียดเข้าร่วม "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิดแบบ OPD  ให้เบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65  พร้อมรายอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาอิงตามเกณฑ์ สปสช. จ่ายให้ รพ.แบบเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อราย ครอบคลุมรายการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา จ่ายยา ติดตามอาการ และจัดระบบส่งต่อหากมีอาการเปลี่ยนแปลง 

จากกรณี Hfocus ได้สัมภาษณ์ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขาธิการชมรมแพทย์ชนบท   ซึ่งออกมาทวงถามสำนักงานประกันสังคมถึงความไม่ชัดเจนว่า ได้เข้าร่วมโครงการ "เจอ แจก จบ" รักษาผู้ป่วยโควิดแบบผู้ป่วยนอก OPD หรือไม่ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 ที่มีการดำเนินการแล้วในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ต่อมาเป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการ แต่สำนักงานประกันสังคม(สปส.) กลับยังไม่เข้าร่วม ทำให้บุคลากรทำงานลำบาก เบิกจ่ายไม่ได้ กระทั่งเลขาธิการ สปส. ออกมายืนยันว่า มีหนังสือให้ดำเนินการแล้วและล่าสุดได้ประชุมคอนเฟอเร็นซ์แจ้งรพ.คู่สัญญาทั่วประเทศทราบอีกครั้ง

(ข่าวเกี่ยวข้อง : "หมอสุภัทร" โอดประกันสังคมไม่ร่วม "เจอ แจก จบ" ด้าน สปส. โต้ร่วมตั้งแต่ 1 มี.ค.)

ความคืบหน้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2565 ได้มีการเผยแพร่ประกาศจากสำนักงานประกันสังคมด่วนที่สุด ที่ รง 0626/ว.2537  ลงนามโดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  โดยส่งถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่ง  

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นการแจ้งถึงแนวทางการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามแนวทาง "เจอ แจก จบ"  ใจความว่า ด้วยคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่ 13 มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด19 โดยมีแนวทางการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนี้ 

1.ปรับลดอัตราค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK  และ RT-PCR 2 ยีนส์ และ 3 ยีนส์ แบบสว็อปและน้ำลาย ทั่งนี้ สำหรับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

2.กรณีผู้ประกนตนที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK  ผลเป็นบวก(อาการสีเขียว) สามารถเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในที่พัก ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation)  และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรรับการดูแลรักษาและแยกกักในชุมชน (Community Isolation) สำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่ายตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบ HI และ CI  ได้ให้เข้ารับการรักษาประเภทฮอสปิเทล (Hospitel) สำหรับการรักษา 7 วันในระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565 

3.กรณีผู้ประกันตนทีได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นบวก ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ให้ปรับปรุงอัตราค่าห้อง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ อุปกรณ์อื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามระดับเตียง ระดับ 1-3 

** สำนักงานประกันสังคม พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริการรักษาและการจ่ายเงินบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สถานพยาบาลของท่านให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด ตามแนวทาง "เจอ แจก จบ" ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบประกันสังคมทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

1.ค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยโรคโควิดที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แบบบริการผู้ป่วยนอก จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย โดยครอบคลุมรายการ ดังนี้

 
(1) ค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน
(2) การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์(เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) ตามแนวทางกรมการแพทย์ และหรือยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่ง เป็นต้น
(3) การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง
(4) การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

2.ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิด หลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือให้ปรึกษาอื่นๆ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อราย สำหรับหน่วยบริการที่ให้การดูแลตามข้อ 1 
ในการนี้ แนวทาง "เจอ แจก จบ" ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. กล่าวย้ำว่า สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น ให้มีผลย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 กล่าวคือ หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ประกันตนสามารถเบิกย้อนหลังได้

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

เปิดขั้นตอนผู้ประกันตนเมื่อสงสัยติดโควิดต้องทำอย่างไร

สปส.ยืนยันผู้ประกันตนป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว รักษาได้ทุกรพ.คู่สัญญาฟรี!

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org