ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดผลงาน “กองทุนบัตรทอง ปี 64” ครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.74 ล้านคน ผู้ป่วยนอกรับบริการ 161.71 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 5.76 ล้านครั้ง ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มต่อเนื่อง รุก 4 นโยบายยกระดับบัตรทอง พร้อมสนับสนุนบริการกรณีโควิด-19 ดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.ได้มีการจัดทำ “รายงานผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

เพื่อสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สปสช. ภายใต้การกำกับโดยบอร์ด สปสช. 

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. และจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จำนวน 194,508.79 ล้านบาท

สามารถดำเนินการเพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการดูแลในภาวะวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 มีประชากรผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 47.74 ล้านคน ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตนแล้ว 47.56 ล้านคน สร้างครอบคลุมผู้มีสิทธิ ร้อยละ 99.61 โดยในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัว 3,719.23 บาทต่อประชากร สามารถดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการ ดังนี้ ผู้ป่วยนอกรับบริการ 161.71 ล้านครั้ง (3.44 ครั้ง/คน/ปี), ผู้ป่วยในรับบริการ 5.76 ล้านครั้ง (0.12 ครั้ง/คน/ปี), ผ่าตัดไม่ต้องค้างคืนวันเดียวกลับ 22,654 ครั้ง, ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 8,556 ครั้ง, รักษานิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว 17,229 ครั้ง

โดยในส่วนบริการกรณีเฉพาะ อาทิ ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้ยาละลายลิ่มเลือด 3,644 คน, ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 6,808 คน, ผ่าตัดต้อกระจก 93,945 ครั้ง, ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 517 คน, ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 107 คน ดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 12,014 คน, รักษาผู้ป่วยวัณโรค 81,719 คน, ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 45,502 คน และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาบัญชี จ (2) 52,065 คน ยาต้านพิษ 6,276 คน เป็นต้น