ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือถึง อบจ. ทุกจังหวัด นัดแต่งกายชุดดําและจัดทําป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. พร้อมขอให้จัดทําหนังสือเพื่อยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  หลังการจัดงบฯ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ.

โดยมีสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ซึ่งได้กําหนด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยองค์การบริหารจังหวัด 49 แห่ง ได้พิจารณา รับถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางแห่งอยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายโอน นั้น

เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณสําหรับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่รับการถ่ายโอน ได้จัดทําข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมิได้ดําเนินการ จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้กระบวนการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว และการบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุข ได้รับผลกระทบ

ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการต่อประชาชน ในการนี้ สมาคมองค์การบริหารส่วน จังหวัดแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง ร่วมกัน ยื่นข้อเสนอ และ เรียกร้องต่อรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 

1. ขอให้แสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมจัดทำป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจฯ ในวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.

2. ขอให้จัดทำหนังสือเพื่อยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และรมต. ที่เกี่ยวข้อง

3. ขอให้แจ้งตัวแทนผู้อำนวยการ รพ.สต. ในจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่จังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) ทุกเขตในจังหวัด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัด ร่วมประชุมและจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจฯ

 

 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org