ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทบทวนมติ ขอให้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้าน "รมช.สธ." ชี้กระทรวงฯเข้าใจทุกฝ่าย   ชี้เมื่อถ่ายโอนไปแล้วต้องทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุด  

 

ตามที่นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือถึง อบจ. ทุกจังหวัด นัดแต่งกายชุดดําและจัดทําป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. ไปอบจ. ในวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ. นั้น

 

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 4 เม.ย. ผู้แทน ชมรม รพ.สต. ระบุว่า นายกสมาคม อบจ. นัดวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.   ขอให้ อบจ. ทุกแห่ง แสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมจัดทำป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ขณะเดียวกัน นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา  เรื่องขอให้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่รับโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยัง อบจ. ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

โดยหนังสือระบุไว้ดังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่รับการถ่ายโอนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากรัฐ อย่างเหมาะสม กล่าวคือ กรณี รพ.สต.ขนาดเล็กต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ต่อปี ขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี และขนาดใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อปี นั้น

เนื่องจากตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น ประกอบทั้งตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังบัญญัติด้วยว่า “การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สํานัก งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

แต่ปรากฏว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงบประมาณ ได้ใช้ดุลยพินิจ ปรับลดงบประมาณ และก้าวล่วงเข้ามาใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศฯกําหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งได้นําเสนอการจัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้ กระบวนการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว และการบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุข ได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการต่อประชาชน ในการนี้ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง ประเทศไทย

จึงขอความอนุเคราะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โปรดพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทบทวนมติ และโปรดพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีรพ.สต.บางส่วนมีการแสดงสัญลักษณ์สวมชุดสีดำขอถ่ายโอนภารกิจ ว่า การถ่ายโอนเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม คิดถึงผลกระทบภาพรวม   ที่สำคัญเมื่อถ่ายโอนไปแล้วต้องทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุด  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความคิดเห็นของรพ.สต. ทางกระทรวงฯ เข้าใจและรับทราบทุกความคิดเห็นของเรื่องนี้ แต่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ทั้งหมด เพราะเป็นเรื่องกฎหมาย จึงขึ้นอยู่กับทางท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการอย่างไร

รูปภาพจาก : ชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : https://www.hfocus.org/content/2022/04/24837