ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรมผู้อำนวย รพ.สต. (ประเทศไทย)" เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเลขาธิการ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่ "สำนักงบประมาณ" หลังจาก ครม. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 66 ถ่ายโอนภารกิจฯ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ.

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) และสมาชิกได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเลขาธิการ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ กรณีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อสนับสนุนให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

และไม่เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีมติเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่เห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 (3 ตุลาคม 2565) จำนวน 3,384 รพ.สต. บุคลากรสมัครใจ  22,265 คน (รวมลูกจ้างทุกประเภท) แต่สำนักงบประมาณเสนอ ครม. เห็นชอบกรอบวงเงินให้ สอน./รพ.สต. ถ่ายโอน อบจ. ปีงบประมาณ 2566 เพียง 512 รพ.สต. ซึ่งขัดหรือแย้งกับมติ 

 

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย จึงเข้าร้องทุกข์ต่อ ป.ป.ช. เพื่อหวังให้สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี ทบทวนมติ ครม. 15 มีนาคม 2565 ให้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนแก่ สอน./รพ.สต. ถ่ายโอนทั้ง 49 อบจ. จำนวน 3,384 รพ.สต. ตามที่ กฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 29 วรรคสอง

กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงบประมาณไว้โดยบัญญัติความว่า "การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนะกงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย ป.ป.ช. ได้รับเรื่องไว้เลขรับที่ 10935 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.25 น.

หลังจากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. นายนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมฯ และสมาชิก ได้เดินทางไปที่สำนักงบประมาณ เข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ขอให้สำนักงบประมาณปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ความหนังสือยื่นข้อเสนอ 4 ข้อ...ปรากฎตามไฟล์เอกสาร

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org