ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริหารสาธารณสุขยุคใหม่ เตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำงานเชิงรุก ยืดหยุ่น ปรับตัวและตอบสนองปัญหาได้รวดเร็ว ตรงเป้าหมาย 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านสุขภาพ และการนำไปสู่การปฏิบัติ” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 คน และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 10 คน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข 

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงาน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการบริหารราชการที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำงานเชิงรุก มีความยืดหยุ่น ปรับตัวและตอบสนองปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย 

“การพัฒนาคนให้มีศักยภาพเป็นเรื่องสำคัญขององค์กร ผู้บริหารสาธารณสุขยุคใหม่ต้องมีความรอบรู้ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตอาจเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดได้อีก การอบรมนี้จะเป็นโอกาสที่ดี ในการนำความรู้ ความสามารถ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง องค์กร และประชาชนเป็นสำคัญ” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว 

สำหรับการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) ครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 30 คน และสังกัดหน่วยงานอื่น 10 คน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม โดยดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน ที่ ก.พ. กำหนด ผ่านระบบออนไลน์และในชั้นเรียน พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ มุมมองและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง