ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองการพยาบาล สป.สธ.ชูวิสัยทัศน์ “กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน” ในวาระครบรอบ 70 ปี

     

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 70 ปี กองการพยาบาล ภายใต้รูปแบบการจัดงาน “กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน”พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าพยาบาลไทย”โดยมี อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลจากทั่วประเทศ จำนวน 500 คน พร้อมด้วยผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ภายในงานมีประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลของประเทศ” โดยคณะผู้บริหารกองการพยาบาล และคณะกรรมการบริหารการพยาบาลเขตสุขภาพทั่วประเทศ

นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า กองการพยาบาล ทำหน้าที่พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในหลากหลายมิติตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ เทคโนโลยี และสถานการณ์ภาวะสุขภาพของโลก และประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ และพัฒนางานวิจัยเชิงระบบ ได้แก่ การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง ผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์ การสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง จัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผลิตองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย พัฒนาหลักสูตร      E-learning “การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล” พัฒนา Nursing Digital Platform ส่งเสริมความก้าวหน้า          ในวิชาชีพ ได้แก่ กำหนดตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานพยาบาลวิชาชีพในโครงสร้างสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น

ด้านการต่างประเทศ กองการพยาบาลเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียน โดยลงนามความร่วมมือด้านวิชาการพยาบาลกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียน Government Chief Nursing and Midwifery Officer (GCNMO) Meeting for ASEAN Countries ร่วมประชุม Global Advisory Panel on the Future of Nursing (GAPFON) Meeting ที่จัดขึ้นในกรุงโซล เกาหลีใต้ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน Nursing Now Campaign ซึ่งเป็น Global Campaign มี ICN และ WHO เป็นเจ้าภาพ และร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาล Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี กองการพยาบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ และจากการระบาดของโรคโควิด 19 การเจ็บป่วยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรหลักของระบบสุขภาพมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ต้องมีการพัฒนารูปแบบบริการให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะของปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับในปี 2565 กองการพยาบาลได้ประกาศจุดยืน ด้วยการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการพยาบาล ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”   สู่ “70 ปี กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่ อย่างยั่งยืน” ต่อไป

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org