ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คําแนะนําการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและการดูแลเด็กปฐมวัย 20 พฤษภาคม 2565

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง แต่เด็กปฐมวัยเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และยังมีข้อจํากัดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การสวมหน้ากาก อนามัย การล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม ประกอบกับสภาพ สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หลายครอบครัวมีความจําเป็นต้องส่งเด็กวัยก่อนเรียนไปเข้าสถานศึกษาหรือศูนย์ ดูแลเด็กปฐมวัยหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีคําแนะนําแนวทาง ปฏิบัติแก่สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และสร้างความ ปลอดภัยแก่เด็กและบุคลากร 

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. ต้องเตรียมความพร้อมรับมือก่อนพบการติดเชื้อ โดยการออกนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การรายงานโรค ระบบส่งต่อสู่การรักษาและกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการโควิด-19 อย่างชัดเจน

2. ควรมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรและเด็ก โดยการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เช่น ของเล่น ลูกบิดประตูอย่างสม่ําเสมอ มีการจัดการขยะติดเชื้อที่เหมาะสมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

3. ควรเตรียมจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน

4. ควรมีระบบการคัดกรองบุคลากร ผู้ปกครอง ญาติและเด็ก โดยการซักถามอาการไข้ อาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ํามูก มีการวัดอุณหภูมิและประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงก่อนเข้าอาคาร หากพบความ ผิดปกติ เช่น พบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 °C ควรให้หยุดอยู่บ้านหรือบริเวณแยกโรคที่จัดไว้และแนะนําให้เข้าตรวจรักษาในสถานพยาบาลโดยเร็ว

5. ควรจัดระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ดี พิจารณาใช้พัดลมระบายอากาศ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการทําความสะอาดและจัดการฆ่าเชื้ออย่างสม่ําเสมอ
 

6. มีมาตรการเว้นระยะห่าง เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆควรเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตรและลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงตามความจําเป็น

7. ควรกําหนดจํานวนบุคลากรในการดูแลเด็กให้เพียงพอ โดยบุคลากรและเด็กมีจํานวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด โดยความหนาแน่นของเด็กตามขนาดพื้นที่ของการทํากิจกรรมไม่ควรน้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน

8. หลีกเลี่ยงการรับส่งเด็กจากบ้านแบบรวมกลุ่ม หากมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

9. หากพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป พิจารณาปิดห้องหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นาน 1-3 วัน เพื่อทําความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส อุปกรณ์และของเล่น ประสานกับหน่วยงานทางสาธารณสุขที่รับผิดชอบใน พื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยปฏิบัติตาม คําแนะนําของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติของบุคลากร ผู้ปกครองและเด็ก

1. ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล DMHT (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ) อย่างเคร่งครัดตามหลัก universal prevention

2. ทุกคนที่เข้ามาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดีหากไม่มีข้อห้าม เช่น เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี หรือผู้มีปัญหาทางกล้ามเนื้อ ระบบประสาทหรือพัฒนาการล่าช้า

3. การประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ แนะนําให้ตรวจ ATK (Antigen test kit) เมื่อมีอาการสงสัยการติดเชื้อโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามนิยามของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4. บุคลากรและผู้ปกครองทุกคน ต้องได้รับวัคซีนครบตามคําแนะนําปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คําแนะนําในการฉีดเข็มต่อเนื่องให้ติดตามจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

5. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามคําแนะนําปัจจุบันและไม่มีอาการป่วยพิจารณาถอดหน้ากากได้เมื่ออยู่นอกอาคาร ที่มีการระบายอากาศที่ดี และไม่มีความแออัด

6. หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ํามูกต้องหยุดมาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและรายงานอาการป่วยให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

7. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้หยุดอยู่บ้านหรือรับการรักษาในสถานพยาบาลตามระดับความรุนแรงของโรคตามแนวทางของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

8. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ ได้รับวัคซีนครบตามคําแนะนําปัจจุบันและสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างครบถ้วน กรณีผล ATK เป็นลบให้พิจารณาหยุดเพื่อกักตัวที่บ้าน เมื่อกักตัวครบ 5 วัน ให้ตรวจ ATK ซ้ําที่บ้าน หากผลการตรวจเป็นลบสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้โดยหลีกเลี่ยงการ เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก สวมหน้ากากที่มิดชิด ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด และตรวจ ATK ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 10 กรณีที่ ATK ให้ผลบวกหรือมีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้หยุดมาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทันที

9. เนื่องจากเด็กปฐมวัยที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีและไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 จึงควรหยุดอยู่บ้านนาน 10 วัน

10. บุคลากรทุกคนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน