ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ แจงผลสรุปข้อมูลการถ่ายโอนฯ ยืนยันรพ.สต. 3,265 แห่ง ต้องได้รับการถ่ายโอนในรอบแรกแน่นอน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  พร้อมกําหนดช่วงจัดพิธีส่งมอบภารกิจฯ ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2565 โดยได้ทำหนังสือเรียนเชิญ "นายกรัฐมนตรี" เป็นประธานในครั้งนี้ด้วย    

ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)  ที่มีการหารือร่วมกันเพื่อสอบทานข้อมูลหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์รับการถ่ายโอน และบุคลากรสมัครใจก่อนจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุม 109 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เปิดเผยกับ Hfocus  ว่า  ยังยืนยันการถ่ายโอน รพ.สต. จํานวน 3,367 แห่ง ให้กับ อบจ. 49 แห่งตามมติ ก.ก.ถ. และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แต่เนื่องจากว่ามีจังหวัดชัยภูมิไม่มีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนฯ กว่า 102 แห่ง จากรพ.สต. ทั้งหมด 167 แห่ง มีเพียง 65 แห่งที่มีเจ้าหน้าที่สมัครใจถ่ายโอนฯ ฉะนั้นจะเหลือเพียง 3,265 แห่งที่ต้องรับการถ่ายโอนในรอบแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจแล้ว

สำหรับ กรณี อบจ. จํานวน 13 แห่ง ได้แก่ อบจ.กาฬสินธุ์ อบจ.ขอนแก่น อบจ.ชัยภูมิ อบจ.นครศรีธรรมราช อบจ.เพชรบูรณ์ อบจ.แพร่ อบจ.มหาสารคาม อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.ลําพูน อบจ.สกลนคร อบจ.สุพรรณบุรี อบจ.หนองบัวลําภู และ อบจ.อํานาจเจริญ ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต.แต่ไม่มีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนมายัง อบจ. เห็นชอบให้ อบจ. ทั้ง 13 แห่ง รับโอน รพ.สต. ที่ไม่มีบุคลากร ประสงค์จะถ่ายโอน โดยมอบให้ผู้แทนอนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และกรณีสำนักงบฯ ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. จํานวน 512 แห่ง บุคลากร 2,860 ตําแหน่ง และมี รพ.สต. ที่สำนักงบฯ ยังไม่ได้จัดสรรอีก 2,854 แห่ง ให้ อบจ. เสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หาก อบจ. เสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วนให้ดําเนินการ ดังนี้ 1) ให้ อบจ. เสนอของบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรืองบประมาณอื่นใด 2) ให้ สธ. ดําเนินการให้บุคลากรสามารถช่วยราชการไปพลางก่อนอย่างน้อย 1 ปี

ทั้งนี้ มติในที่ประชุม วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้

1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) นิคมพัฒนาตามที่เทศบาลตําบล มาบขาร้องขอ โดยมีผู้แทนของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม การประชุมดังกล่าว เพื่อนําผลการพิจารณาเสนอ ก.ก.ถ. ต่อไป

2. เห็นชอบให้สำนักงบฯพิจารณาดําเนินการโอนงบบุคลากร รพ.สต. ปี 2566 ที่ สธ. ตั้งคําของบประมาณไว้แล้ว ให้กับ อบจ. 49 แห่งเพื่อให้เป็นไปตามมติ ก.ก.ถ เกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3. เห็นชอบให้ อบจ. ชัยภูมิยกเลิกการรับถ่ายโอน รพ.สต. จํานวน 102 แห่ง ที่ประสงค์จะถ่ายโอนแต่ไม่มีบุคลากรแสดงความ สมัครใจถ่ายโอนมายัง อบจ.

4. ยืนยันจํานวนบุคลากร รพ.สต. ที่สมัครใจถ่ายโอนมายัง อบจ. ให้เป็นไปตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และหากบุคลากรเหล่านั้นมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงความสมัครใจสามารถกระทําได้ ภายหลังจากการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. ในปี 2566 แล้วเสร็จ

5. รับทราบการดําเนินการร่วมกันของ สมาคม อบจ. สธ. และ สถ. ในการจัดให้มีพิธีส่งมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เพื่อให้กระบวนการถ่ายโอนของ อบจ. เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

ซึ่งทางสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย กําหนดจัดพิธีส่งมอบภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ภายในวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2565 โดยได้ทำหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นประธานในพิธีการลงนามส่งมอบภารกิจฯในครั้งนี้ด้วย    

 

แฟ้มภาพ :  นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

“เลอพงศ์” เผย 23 พ.ค. นี้ เตรียมประชุมเพื่อยืนยันข้อมูลการถ่ายโอนฯ ให้ตรงกันระหว่างสธ. กับ อบจ.

สธ.ส่งหนังสือถึง “เลอพงศ์” ขอแนวทางดำเนินการ กรณีบุคลากรแจ้งความประสงค์ยกเลิกถ่ายโอนฯ

รับชมเสวนาออนไลน์ประเด็นกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : ถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ.

 "หมอสุระ" เผยขั้นตอนถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. พร้อมจัดระบบรับบุคลากรประสงค์ไปและไม่ไป

 "เลอพงศ์" ลั่น รพ.สต. 3,366 แห่งถ่ายโอนไป อบจ.ทั้งหมด 1 ต.ค.นี้

ถาม-ตอบ ประเด็นถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่ อบจ.

 

สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org