ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมใช้ “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” เพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในชุมชนได้อย่างเรียลไทม์ แสดงถึงการเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรค ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.อันเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากชุมชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมโรคในชุมชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรค และระยะหลังการเกิดโรค ป้องกันประชาชนไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรม สบส. จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง “แอปพลิเคชัน SMART อสม.”  เข้ามาเป็นช่วยเพิ่มทักษะดิจิทัลด้านสุขภาพ (Digital Health) โดย “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ อสม.สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอประจำบ้านได้อย่างทันสมัย สามารถใช้โทรศัพท์สมารท์โฟนเป็นเครื่องมือบันทึกและส่งต่อข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพชาวชุมชนได้ตามเวลาจริง (Real Time) อีกทั้งเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกระดาษ    ให้เป็นการรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดปริมาณขยะและปัญหาโลกร้อน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสมกับการเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า ในส่วนของ “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” นอกจากจะมีฟังค์ชั่นให้ อสม.ได้รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว  ภายในแอปพลิเคชันยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุข การส่งรายงาน อสม. 1 การคัดกรองโควิด 19 การบันทึกผลตรวจ ATK  ระบบรายงานหมอใกล้ตัวและประชาชนที่อยู่ในความดูแล ซึ่ง อสม.สามารถบันทึกสัญญาณชีพต่างๆ เช่น ค่าความดันโลหิต ค่าน้ำตาลในเลือด และพิกัดผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

เพื่อส่งข้อมูลไปยังสถานพยาบาล อีกทั้ง ยังมีระบบสะสมผลงาน อสม.แลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชั่นอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มี อสม.ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วประมาณ 600,000 คน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้อง อสม.ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด “แอปพลิเคชัน SMART    อสม.” ร่วมดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเข้าถึงข่าวสาร ความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น