ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการประจำปี 2565 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโรค 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565  พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข 7 สาขาได้แก่ สาขาบริหารทางการแพทย์ สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาเภสัชกร สาขาบริหารทางการพยาบาล สาขาพยาบาล และสาขาทั่วไป โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น ทั้งโรคโควิด 19 และโรคฝีดาษวานร การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ

เพื่อให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งการประชุมวิชาการ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการเพิ่มคุณภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานต่อไป  

“การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ชาวสาธารณสุขต้องรับมือกับวิกฤตการณ์ ทั้งการควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริม ดูแลรักษาประชาชน ซึ่งขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของเราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น เป็นบทเรียนของประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว