ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ. ตั้งสำนักดิจิทัลสุขภาพ มอบ "หมอสุระ" รองปลัดฯ บริหารจัดการ พร้อมตั้ง "หมอสุภโชค" นั่งผอ.

ตามที่ได้มีการจัดตั้งสํานักดิจิทัลสุขภาพ เพื่อให้การบริหารงานภายในสํานักดิจิทัลสุขภาพ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิถาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธาณรสุข(ด้านบริหาร) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการบริหารงานของสํานักดิจิทัลสุขภาพ ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นซึ่งเป็นอํานาจของปลัดกระทรวง สาธารณสุขจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด และให้หมายความรวมถึงการมอบอํานาจในเรื่องที่ไม่ได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้

และเรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารงานภายในสํานักดิจิทัลสุขภาพ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้บังคับบัญชาในสํานักดิจิทัลสุขภาพ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามมอบอำนาจ ดังนี้

1. มอบหมายให้ นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ตําแหน่งผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลสุขภาพ อีกหน้าที่หนึ่ง

2. ให้ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลสุขภาพ ตามคําสั่งนี้เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสํานักดิจิทัลสุขภาพ ในฐานะผู้อํานวยการกอง

 

 

 

 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org