ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น .ที่องค์การเภสัชกรรม นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการ (Construction Dispute Resolution Board) ระหว่างองค์การเภสัชกรรม สำนักแก้ปัญหาก่อสร้าง โดยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค ผู้อำนวยการสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง โดยนายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และนายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโดยมีผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้างและชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ร่วมในพิธี

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างขององค์การเภสัชกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความล่าช้า การหยุดชะงัก และต้นทุนที่สูงกว่าซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นหนึ่งในทางเลือกของการแก้ไขข้อพิพาท (Alternative Dispute Resolution) ที่มีมาตั้งแต่ปี 1970 และได้รับความนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้างที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะลดปริมาณคดีที่จะขึ้นศาล การไกล่เกลี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการศาล แต่เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เป็นไปอย่างฉันท์มิตร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยคณะกรรมการข้อพิพาท(Dispute Board) รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยคณะกรรมการข้อพิพาท(Dispute Board) และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้วงการก่อสร้างในประเทศไทยทราบเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยคณะกรรมการข้อพิพาท(Dispute Board) และนำไปปรับปรุงใช้ต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ที่ประชุมยังมีการสัมมนาเรื่อง “การระงับข้อพิพาทโดย Dispute Boad” โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค ผู้อำนวยการสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และนายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ร่วมเสวนา และภายในงานสัมมนาได้เปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟัง มีการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท และ การอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงรายละเอียดในข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฟังได้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกต่อไป

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง