ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“กองทุนบัตรทอง” ตระหนักถึงเด็กที่เกิดมาและมีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้สูญเสียโอกาสการมีพัฒนาการที่ดีเทียบเท่ากับเด็กปกติทั่วไป ดังนั้นจึงได้มอบ 2 สิทธิประโยชน์เพื่อเด็กไทย
“บริการคัดกรองการได้ยิน” ในเด็กทารกแรกเกิดทุกคน และ
“บริการผ่าตัดฝั่งประสาทหูเทียม” สำหรับเด็กที่รับบริการคัดกรองแล้วพบภาวะบกพร่องการได้ยิน

ทั้งนี้ การรับบริการผ่าตัดฝั่งประสานหูเทียม ต้องเป็นเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ไม่เคยฝึกภาษามือ และมีข้อบ่งชี้จากแพทย์ให้ผ่าตัดรักษา

การผ่าตัดรักษาต้องใช้ “ชุดอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม” ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน คือ
- อุปกรณ์ที่ฝั่งอยู่ในร่างกาย ประกอบด้วย ตัวรับสัญญาณ (receiver) และขั้วไฟฟ้า (eleclrode array) ชนิดหลายขั้ว ตั้งแต่ 12 electrodes ขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่อยู่นอกร่างกาย ประกอบด้วย
1. เครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูด (speech processor)
2. ขดลวดส่งต่อสัญญาณและแม่เหล็ก
3. สายไฟเชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูดเข้ากับขดลวดส่งต่อสัญญาณ (coilcable)
4. แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (rechargeable battery) อย่างน้อย 2 ชุดพร้อมแท่นชาร์ต
5. มีระบบ Data Logging เพื่อให้สามารถรู้ว่าผู้ป่วยใช้งานหรือไม่
6. มีระบบการป้องกันน้ำที่มาตรฐานไม่ต่ำกว่า International Protection 57 ขึ้นไป
7. มีไมโครโฟน (omni direction) อย่างน้อย 2 ตัว
8. มีกล่องอบกันความชื้น

วิธีการใช้สิทธิ
เด็กไทยแรกเกิดทุกคน ทุกสิทธิ จะได้รับการคัดกรองการได้ยินภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกรณีที่พบความผิดปกติ และแพทย์วินิจฉัยข้อบ่งชี้ผ่าตัดรักษาด้วยวิธี “ฝั่งประสาทหูเทียม” เด็กไทยที่มี “สิทธิบัตรทอง” จะได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งค่าบริการและค่าอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand