ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"อนุทิน" ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง "หมอเกียรติภูมิ-หมอสมศักดิ์" นั่งตำแหน่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี มีผลแล้ว

ตามที่นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น 

ความคืบหน้าล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  ลงนามในคำสั่งรองนายกรัฐมนนตรี ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565   โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรองนยกรัฐมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งให้ "นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" เป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอนุทิน ยังได้ลงนามในคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีอีกฉบับ คือ ฉบับที่ 8/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นคณะที่ปรึกษาอีกท่านเช่นกัน 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง