ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สถานพยาบาล และสถาบันทางการศึกษาด้านการพยาบาล วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างหาที่สุดมิได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบ Walk in รอบพิเศษ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สถานพยาบาล และสถาบันทางการศึกษาด้านการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างหาที่สุดมิได้

โดยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

จากนั้นทรงศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัย โรคภัยต่าง ๆ ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจะได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล

ในโอกาสนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 รอบพิเศษ แบบ Walk in สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและผู้ที่ต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถรับบริการได้บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา9.00-12.00 น. โดยจัดเตรียมวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ และโมเดอร์นาไว้บริการ