ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชฯ แถลงจุดยืน เภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยาเต็มตามเวลาที่เปิด ขณะที่สภาเภสัชฯ เตรียมแถลงจุดยืน 26 ต.ค.

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

"การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ"

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเภสัชกรเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศไทย เภสัชกรมีบทบาทและหน้าที่ในการใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในการดูแลความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน และเป็นหนึ่งในบุคลากรหลักของระบบสาธารณสุขไทย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นหลักสูตร 6 ปี ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานสากล และด้วยหลักสูตรดังกล่าวถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ในระดับภูมิภาค การเรียนเป็นเวลา 6 ปี ทำให้บัณฑิตที่จบเป็นเภสัชกร มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูแลการใช้ยาที่ลึกซึ้งและครบถ้วน ผ่านการฝึกปฏิบัติทั้งภายในสถาบันการศึกษาและการฝึกปฏิบัติในแหล่งปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเภสัชกรที่มีประสบการณ์ และทำให้บัณฑิตเภสัชกรสามารถส่งเสริมให้การใช้ยาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและคุ้มค่า และเป็นไปอย่างสมเหตุผล

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการผู้ป่วยและประชาชนในร้านยาจำเป็นต้องมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ร้านยานั้น ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างในอดีตที่เคยมีประชาชนได้รับอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่เหมาะสมจากผู้ให้บริการที่ขาดความรู้ และส่งผลเสียต่อร่างกาย ชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยมาแล้ว ศ.ศ.ภ.ท. เห็นว่า ความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดที่ประชาชนไทยทุกคนควรได้รับเมื่อเข้าไปรับบริการที่ร้านยา ดังนั้น ศ.ศ.ภ.ท. จึงขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการดำเนินการตามเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP) ตามกฎกระทรวง ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ และตามมาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมกำหนด โดยให้มีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตาม เวลาที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยควรยึดถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสภาเภสัชกรรมเตรียมแถลงการเรื่องนี้เช่นกัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านเพจสภาเภสัชกรรม