ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร เตรียมความพร้อมบุคลากรให้เป็นนักบริหารงานมืออาชีพ รู้เท่าทัน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงแรมริเวอร์ ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 10 ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน 

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญด้านการปฏิรูปกำลังคน เพิ่มศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะที่สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านสุขภาพและมาตรฐานการบริการ ซึ่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ฝ่ายบริหาร เป็นผู้มีความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างราบรื่น จึงต้องมีความรอบรู้ทั้งด้านการเงิน การคลัง กำลังคน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประชาชน 

“ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ทำโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชน พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย” นายแพทย์โอภาสกล่าว  

สำหรับหลักสูตร “พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข” เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สมาคมนักบริหารสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะทางการบริหารบุคลากร การเงิน งบประมาณ พัสดุ การประกันคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต