ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้เบิกจ่ายในส่วนงบเงินกู้แล้ว 8.5 พันล้านบาท คิดเป็น 85% ส่วนงบกลางเบิกจ่ายแล้ว 845 ล้านบาท คิดเป็น 97% เร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ส่วนกรณีตกหล่นและค้างจ่ายอีก 3 เดือน จะรวบรวมทำคำของบกลางเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2565 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ว่า หลังกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดจากสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรลงพื้นที่และมีการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากระบบ GFMIS วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดจากแหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ 1.งบเงินกู้ สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดในกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ จำนวนรวม 10,024,121,605.03 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,596,739,717.82 บาท คิดเป็น 85.76% คงเหลือ 1,427,381,887.21 บาท และ 2.งบกลางค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดในกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวนรวม 871,203,436 บาท เบิกจ่ายแล้ว 845,500,942.76 บาท คิดเป็น 97.04% คงเหลือ 25,702,493.24 บาท

 

"ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดทั้ง 2 ส่วนจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว สำหรับบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนที่ตกหล่น รวมถึงที่ยังค้างจ่ายอีก 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2565 และบุคลากรของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการของบกลางจากรัฐบาลมาจ่ายเพิ่มเติมต่อไป" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

 

สำหรับขั้นตอนการเสนอของบกลางค่าตอบแทนเสี่ยงภัยนั้น หลังวันที่ 6 ธันวาคม 2565 จะทบทวนและจัดทำรายละเอียดคำขอทั้งสายตรงและสายสนับสนุน และประสานหน่วยงานภายนอกสังกัดที่เคยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเพื่อจัดทำคำของบกลาง จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะรวบรวมและเสนอคำของบกลางในภาพรวม และหารือแนวทางการเบิกจ่ายของ รพ.สต.ที่มีการถ่ายโอนฯ เมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาผ่านคณะรัฐมนตรีและอนุมัติจัดสรรแล้ว จะเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายได้ โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้เบิกเงินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมในสังกัด เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนหน่วยงานภายนอกสังกัด เบิกจ่ายจากกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : โอด! เงินค่าเสี่ยงภัยล่าช้า หวั่นเหตุจากปรับเปลี่ยนระบบธนาคารหรือไม่ ขอ สธ.ทำความเข้าใจ)

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org