ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง “หมอสุเทพ” เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสลับโยกผู้ตรวจฯ ดูแลแต่ละเขตสุขภาพใหม่ เหลือเขตสุขภาพที่ 5 ว่างรอแต่งตั้งเพิ่มเติม ขณะที่ “หมอสุรโชค-หมอภูวเดช” นั่งรักษาการก่อนรอให้ดูแลเขต 6 และเขต 9 ส่วน “หมอธนรักษ์” หมอระบาดช่วงโควิดย้ายไปเขตสุขภาพที่ 7

ตามที่ตำแหน่งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 9 ได้ว่างลงนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1617/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  โดยให้นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ และนพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจฯ มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ.ในราชการของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักตรวจราชการฯ สั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ และให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ตรวจราชการฯ เป็นต้น  ในกรณีหัวหน้าผู้ตรวจฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ ปฏิบัติแทน

นพ.สุเทพ เพชรมาก

 

*** นอกจากนี้ นพ.โอภาส ยังลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่1618/2565 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

2.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

4.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8  จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี และนครนายก

5.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 6  ประกอบด้วย 8  จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

6.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 7  ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

7.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 8   ประกอบด้วย 7  จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และสกลนคร

8.นพ.ภูวเดช สุระโคตร  รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 9   ประกอบด้วย 4  จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

9.นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 10   ประกอบด้วย  5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

10.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 11   ประกอบด้วย  7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

11.นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 12  ประกอบด้วย  7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

สำหรับกรณีตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และมิได้แต่งตั้งรักษาการให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง