ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ อบจ. เร่งพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับปฐมภูมิ เน้นใช้สมุนไพร กัญชา กัญชง ชี้รพ.สต.กว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 66 นี้ คนไทยใช้สมุนไพรดูแลตัวเองเมื่อป่วยเพิ่มร้อยละ 2 และเลือกใช้แผนไทยดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและการใช้สมุนไพรทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย มุ่งกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ได้ออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้เกิดการกระจายอำนาจของหน่วยต่างๆ สู่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและ รพ.สต. สามารถตอบสนอง ความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ซึ่งข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. รวมแล้ว 3,263 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 9,787 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 เท่านั้นเอง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการให้บริการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างหลักประกันความต่อเนื่องของบริการรวมถึงพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อย่างแท้จริง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ 3 ประเด็นหลัก คือ ประชาชนเชื่อมั่น เน้นให้ประชาชนดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 บริการเป็นเลิศ ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เมื่อเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 และ ภูมิปัญญาสร้างคุณค่า คือ มูลค่าการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ล้านบาท

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า การถ่ายโอนฯ รพ.สต. และ สอน. ที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ถือว่าเป็นด่านหน้าที่อยู่ไกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยหน้าที่หลัก คือการรักษาพยาบาลแบบง่ายๆ ซึ่งจะมีความสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สังคมผู้สูงอายุ สำหรับการส่งเสริมป้องกัรสุขภาพ เราเข้าใจดีว่าทำอย่างไรให้คน มีสุขภาพดีแข็งแรง รวมถึงการป้องกันโรคต่างๆและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่อดีต ฉะนั้นการใช้สมุนไพรทางการแพทย์ก็เป็นแนวทางที่สำคัญ และทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันข้างหน้าจะมีทั้งกระบวนการตั้งแต่ ปลูกและสกัด มาเป็นตำหรับต่างๆซึ่งทำให้เกิดการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจได้ เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง และสู่เป้าหมายคือประชาชนแข็งแรง ตัวอย่างเช่น เราใช้สมุนไพรกัญชานำมาสกัดและใช้ในตำหรับการแพทย์แผนไทย ซึ่งใช้มาเกือบ 4 ปี พบว่าสามารถรักษาโรคและแก้อาการต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคลมชัก เป็นต้น