ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านองค์กร บุคลากร และการสื่อสาร เตรียมแจ้งแนวทางการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงถึงทุกหน่วยงานในเดือนมี.ค.นี้  ชู 4 หน่วยงานตัวอย่าง เป็นองค์กรแห่งความสุขคุณภาพ คือ รพ.ฆ้องชัย รพ.คูเมือง สสจ.นครพนม และ สสจ.อุบลราชธานี 

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านองค์กร บุคลากร และการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2/2566 ว่า ที่ประชุมมีการติดตามการดำเนินงานในหลายประเด็น ได้แก่ การขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (4T) ได้แก่ Trust ความไว้เนื้อเชื่อใจ Teamwork&Talent การทำงานเป็นทีมและสนับสนุนคนเก่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ดี Technology ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ Targets ทำงานแบบมุ่งเป้าหมาย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะแจ้งเวียนแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ทราบในเดือนมีนาคมนี้ 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานดำเนินการองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 4T อาทิ รพ.ฆ้องชัยจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ในประเด็นการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในองค์กร เครือข่ายและประชาชนที่มีประสิทธิภาพกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงรุก โดยจัดพื้นที่หรือจุดสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้มารับบริการและญาติ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และเผยแพร่ผลงานในการจัดบริการหรือนวัตกรรมของหน่วยงาน โดยมีการจัดทำแผนสื่อสาร 1 จังหวัด 1 หน่วยบริการ 1 ข่าวดี ทยอยเผยแพร่ตลอดปี ซึ่งดำเนินการแล้ว 7 เขตสุขภาพ 9 เรื่อง เช่น รพ.เพชรบูรณ์ปลูกถ่ายกระจกตาสำเร็จ, รพ.พระพุทธชินราชใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สายรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแห่งแรกในภาคเหนือ, รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี คัดกรองกลุ่มดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น