ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย” ครั้งที่ 6 เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เน้นประเด็นหลัก ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T  

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 6 : ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย, ดร.หรรษา เทียนทอง สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และนางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล สาขาการพยาบาลในชุมชน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์  พยาบาลจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 350 คน

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี 2552 พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรย่อ พระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนให้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอด ช่วยยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

แนวทาง 4T องค์กรสมรรถนะสูง

ด้าน น.ส.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึงสนับสนุนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข โดยการประชุมปีนี้ เน้นประเด็นหลักเรื่อง “ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T” ได้แก่ Trust การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย Teamwork & Talent การทำงานเป็นทีมและสนับสนุนคนเก่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ดี Technology การใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประสิทธิภาพและบริการที่มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นยำ และ Targets การทำงานแบบมุ่งเป้าหมาย และมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร

ทั้งหมดจะทำให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติไปสู่ทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล 3 ประเภท ได้แก่ การบริหารทางการพยาบาล การบริการพยาบาลในโรงพยาบาล และการบริการพยาบาลในชุมชน/ปฐมภูมิ รวม 60 เรื่อง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง