การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Wed, 2013-03-13 13:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

Title:  การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Authors:  นวลน้อย ตรีรัตน์

แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
Author's Email:  ไม่มีข้อมูล
Subjects:  หลักประกันสุขภาพ
Issue Date:  Mar-2555
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:  หนังสือ “การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เขียน ขึ้นด้วยเวลาอันจำกัดเพียงประมาณหนึ่งเดือนเศษเท่านั้น ด้วยความเกรงใจ ผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มีความเคารพนับถือกันมานาน ประกอบกับความขัดแย้ง ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ปรากฏออกมาในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เขียนให้ความสนใจและติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ก็เพราะการ ปฏิรูประบบสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่มีผลกระทบทั้งในแง่เศรษฐกิจและ สังคมในระดับสูง ทำให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่าง ถ้วนหน้า และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดบริการสุขภาพอย่างสำคัญ ผู้เขียนคาดหวังว่า งานเขียนชิ้ นนี้จะสามารถสร้างข้อเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยน ในการมองปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ ในระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ เพื่อ นำไ ปสู่การแก้ไขปัญหาและอุ ปสรรคอันจะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ซึ่งประเทศไทยได้เดินมาเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษได้ก้าวต่อไปอย่าง มั่นคง

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)