, , ,

กรมบัญชีกลางตั้ง'สปสช.' ดูแลระบบเบิกจ่ายค่ารักษา

Wed, 2013-02-27 16:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิข้าราชการ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ สปสช.” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของประเทศให้ไปในแนวทางเดียวกัน