ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

คำประกาศสืบสานปณิธาน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

“คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน  สร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน”

ของเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

 

ในโอกาสครบ 5 ปีที่จากไปของนายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  เลขาธิการผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผู้สร้างคุณูปการต่อระบบหลักประกันสุขภาพของไทย  และเป็นผู้นำสนับสนุนจิตอาสา  มิตรภาพบำบัด  พวกเราตัวแทนองค์กรและเครือข่ายต่างๆจาก 77 จังหวัด จำนวนกว่า 1,700 คน ทั่วประเทศที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้ ขอประกาศร่วมกันว่า

ระบบบริการสุขภาพที่ดี  ต้องเป็นระบบมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมมีมาตรฐานเดียว และเป็นระบบที่มีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์

สิบปีที่ผ่านมาภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  นพ.สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  เลขาธิการผู้ก่อตั้ง  สปสช.  ได้วางรากฐานให้ทุกคนในแผ่นดินไทยมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเท่าเทียมกัน  และสนับสนุนเติมเต็มระบบบริการสุขภาพด้วยเรื่องมิตรภาพบำบัด  เพื่อนช่วยเพื่อน  ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในทุกหน่วยบริการ และทุกชุมชน  โดยหวังให้ทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ

—  ขณะนี้และสิบปีข้างหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่าน  เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพกำลังถูกท้าทาย  พวกเราทุกคนในที่นี้  ขอประกาศร่วมกันว่าจะสืบสานปณิธานทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยยั่งยืน และขอเรียกร้องต่อ

1.เรียกร้องรัฐบาล ให้เร่งดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเป็นธรรม  เพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพมาตรฐานเดียว  และต้องไม่ออกมาตรการ  นโยบายหรือ  กฏหมายใดๆ  ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และบั่นทอนประสิทธิภาพ  ทำลายระบบธรรมาภิบาลขององค์กร สปสช.

2.เรียกร้อง  สปสช. ให้ยืนหยัดอุดมการณ์ความเป็นอิสระ  เร่งสร้างระบบ บริการสุขภาพที่เท่าเทียม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและขยายมิตรภาพบำบัด  จิตอาสาให้เต็มพื้นที่

3.เรียกร้องเครือข่ายประชาชน  ผู้ป่วย จิตอาสา  คนรักหลักประกันสุขภาพ  ให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียว  ขยายเครือข่ายทุกจังหวัดให้กว้างขวาง  จัดเวทีแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ประสบการณ์  เพื่อหนุนช่วยกัน สร้างเวทีสื่อสาร Social Network อย่างต่อเนื่อง  และจับมือกันไว้เพื่อทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยยั่งยืนตลอดไป

 

                                               เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ 77 จังหวัด