ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พลเรือตรีนวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ผู้แทน ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  นำคณะสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบ คัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ของด่านควบคุมโรคติดต่อ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จ.สมุทรปราการ วันที่ 22 สิงหาคม 2557