, , , ,

สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ

Sun, 2015-06-14 19:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ในการประชุมวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาในหัวข้อ "สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ"  โดยมี ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร