, , ,

UN ยกไทยประสบผลสำเร็จป้องกันเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

Fri, 2015-08-07 11:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว “ความสำเร็จการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติยกประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่จะยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558