, , ,

เครือข่ายสุขภาพบุก สธ.จี้ปลดล็อคโครงการ สสส.

Wed, 2016-02-03 12:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 2 ก.พ.59 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เมื่อเวลา13.30 น. นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนผู้ใช้แรงงาน องค์กรด้านเด็ก องค์กรผู้หญิง กว่า 50 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทาง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทวงถามความคืบหน้าโครงการที่ภาคประชาชนขอรับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มากกว่า 500 โครงการ ซึ่งบางส่วนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชุด“หยุดลอยแพโครงการประชาชน หยุดดองงานเพื่อสังคม”