วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง 8 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ไม่มีผิด ไม่มีถูก

Tuesday, April 5, 2016 - 19:34
บทความจาก "ชาญณรงค์ วงค์วิชัย" ว่าด้วยข้อเสนอเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพประเด็นสำคัญในการนำเสนอคือ การขาดแคลนกำลังด้านสุขภาพมิใช่เกิดจากอัตรากำลังคนไม่พอเพียงต่อระบบ หรือการที่กำลังคนด้านสุขภาพออกจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนไม่สามารถมองได้ในมิติเดียวเท่านั้น ยังมีปัญหาที่สำคัญ คือการสร้างความผูกพันกับบุคลากรให้ยึดมั่นกับระบบสุขภาพ หรือให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ พร้อมทั้งการพัฒนางานที่ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อนำมาสู่ความพอเพียงของกำลังคนด้านสุขภาพ ในบทบาทฐานะ “แรงงาน” หรือคนทำงานในระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
Monday, April 4, 2016 - 16:47
"ผมมีความเห็นมานานแล้วว่า ประเทศไทยควรมีกรรมการระดับชาติพิจารณาความต้องการบุคลากรในอาชีพต่างๆ ในปัจจุบัน และมองไปในอนาคตด้วยตั้งแต่นักบิน แพทย์ (แพทย์สาขา อนุสาขาอะไรบ้าง) พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์ วิศวกร อาชีวะ สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิจัย ครู  นักกฎหมาย และอาชีพอื่นๆ ถ้าเรารู้ความต้องการใน 5-10 ปีข้างหน้า จะได้วางแผนการผลิตให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเลือกเรียนเอง โดยไม่รู้ว่า เรียนจบแล้วจะมีงานทำหรือไม่ ควรมีการแนะประชาชนว่า อาชีพอะไรที่จำเป็นมากน้อย"
Wednesday, March 23, 2016 - 18:34
ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา รพ.เอกชนขนาดใหญ่หลายแห่ง ต่างหันมาจับกลุ่มลูกค้าคนไข้ชาวต่างชาติ แต่ยังคงมี รพ.เอกชนอีกจำนวนมากที่คนไข้หลักยังคงเป็นกลุ่มคนไทย และจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา ทำให้กลุ่มลูกค้าคนไข้คนไทยที่จ่ายเงินสด ไปใช้สิทธิรักษาผ่านระบบประกันสังคม และ บัตรทอง ซึ่งก็เริ่มเห็นสัญญาณเมื่อผู้ประกันตนใช้สิทธิเจ็บป่วย ในปี 58 เพิ่มขึ้น 4.5% ดังนั้นทางเลือกรับมือกำลังซื้อคนไทยที่ลดลง คือการขยายฐานลูกค้าของ รพ.เอกชนกลุ่มนี้ ไปยังประกันสังคมและข้าราชการ 
Monday, March 21, 2016 - 18:29
ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่นำเสนอประเด็นการตัดสินใจให้การรักษาโดยแพทย์กับความต้องการของผู้ป่วย โดย นพ.ธีระ ยกประเด็นที่พบจากงานวิจัยต่างประเทศ และได้มีข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยว่า “นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และครอบคลุม โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างอำนาจการตัดสินใจในการดูแลรักษาของแพทย์ และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์”
Wednesday, March 16, 2016 - 19:52
กิจกรรมปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดต่อเนื่องทุก 2 ปี ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด 9 มีนาคม โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ประจวบวาระ 100 ปีชาตกาล คณะกรรมการคัดเลือกให้ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ  เป็นผู้แสดงปาฐกถาในหัวข้อ "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต"
Sunday, March 13, 2016 - 16:33
ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ได้จากผลการวิจัยประเด็นการวางแผนเพื่อให้บริการด้านการควบคุมป้องกันโรคในเขตเมือง เพื่อรองรับกับสถานการณ์โรคติดต่อทั้งหลายที่มาพร้อมกับยุคโลกาภิวัตน์ โดยมี 2 ทางเลือกคือ การใช้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ หรือจะใช้ รพ.เป็นกลไกหลัก ทั้งสองแนวทางข้างต้นนั้น นพ.ธีระระบุว่า ภายใต้สังคมโลกที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ นี้ ทางเลือกต่างๆ ดังกล่าวแม้จะได้รับการนำไปพัฒนาเป็นนโยบาย และมาตรการได้จริง ก็อาจเป็นเพียงยาบรรเทาอาการ ที่ใช้ได้ผลเพียงระดับเดียว ดังนั้นสังคมเมืองยังจำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกใหม่ในชุมชนนอกเหนือไปจากสถานพยาบาลระดับต่างๆ ให้มามีส่วนเอี่ยวในการช่วยเหลือ และดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค หรือความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในอนาคต
Saturday, March 5, 2016 - 23:59
ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ตั้งคำถามถึงนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศชัดเจนล่าสุดว่า จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อหารายได้เข้าประเทศ เป็นการตั้งคำถามท่ามกลางสภาพระบบสาธารณสุขของไทยที่ยังประสบปัญหา รพ.รัฐคิวแน่น บุคลากรให้บริการในระบบรัฐที่ไม่เพียงพอ แต่ยังหาญกล้าที่จะประกาศให้ไทยเป็น Medical Hub ขณะที่การแก้ปัญหาระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐยังไม่มีความชัดเจน และเรียกได้ว่ายังมองไม่เห็นว่าจะทำได้สำเร็จในเร็ววัน ดังนั้นการนำทรัพยากรที่ยังมีไม่พอไปรองรับเพื่อต้องการหารายได้เข้าประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสีย 
Sunday, February 21, 2016 - 14:08
ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ เขียนถึงการจัดการและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต โดยระบุว่า “ควรมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะดูแลกำลังคนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตและสมดุลชีวิต มีความสุขในการทำงาน เสริมสร้างทรัพยากรในระบบที่เอื้อต่อประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความปลอดภัยในการดูแลรักษาต่อผู้ป่วย เพื่อรักษาบุคลากรที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นไว้”
Monday, February 8, 2016 - 15:01
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว เป็นนโยบายแห่งชาติ ถือว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของประเทศแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐ รัฐได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลดหย่อนภาษี ทางกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เห็นความสำคัญโดยได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งยังมีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะยาว
Sunday, January 31, 2016 - 09:10
ข้อเสนอจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ถึงภาครัฐที่ควรสร้างกลไกจูงใจเอกชนให้หันมาดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่ปล่อยให้ภาคเอกชนเติบโตและแย่งเค้กก้อนเดียวที่มีอยู่ได้ตามใจต้องการ โดยทิ้งประชาชนที่ขัดสนไว้ให้มีทางเลือกแค่การได้รับการดูแลจาก รพ.รัฐเท่านั้น “เพื่อลดการเก็งกำไรจากการประกอบการ แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรืออื่นๆ โดยมองว่าเป็นการร่วมลงทุนกัน เพื่อทุนมนุษย์และทุนเศรษฐกิจของประเท แต่น่าเสียดาย ที่ รพ.รัฐโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์และ รพ.ใหญ่ๆ บางแห่งกำลังทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่ภาคส่วนเอกชนก็อิ่มหนำสำราญกับการเลือกเค้กได้ตามใจชอบ”

Pages