ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ “แพทย์และทันตแพทย์” ต้องต่อใบอนุญาตวิชาชีพใหม่ทุก 5 ปี

Wed, 2016-02-17 16:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page
เห็นด้วย
53% (409 votes)
ไม่เห็นด้วย
46% (353 votes)
อื่นๆ โปรดแสดงความคิดเห็นในช่อง comment
1% (8 votes)
Total votes: 770