คุณเห็นด้วยหรือไม่หากรัฐจะเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูงเพื่อนำไปแก้ปัญหาสุขภาพ ?

Sat, 2016-04-16 23:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page
เห็นด้วย
91% (188 votes)
ไม่เห็นด้วย
7% (15 votes)
อื่นๆ โปรดแสดงความคิดเห็นในช่อง comment
1% (3 votes)
Total votes: 206