คุณเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอให้กรรมการแพทยสภาดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

Mon, 2016-09-26 20:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page
เห็นด้วย
91% (301 votes)
ไม่เห็นด้วย
9% (29 votes)
อื่นๆ โปรดแสดงความคิดเห็นในช่อง comment
0% (1 vote)
Total votes: 331