สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

Tue, 2013-07-23 09:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

  • จำนวนผู้ป่วย    67,889 ราย
  • จำนวนผู้ป่วยตาย    71 ราย
  • อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร  105.95
  • อัตราตายต่อแสนประชากร  0.11
  • อัตราป่วยตาย   0.1 %

 

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค http://www.thaivbd.org/dengue.php?id=221