สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ 16 ก.ค. 56

Tue, 2013-07-23 15:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 16 ก.ค. 56

จำนวนผู้ป่วย

73,903 ราย

จำนวนผู้ป่วยตาย                                

73 ราย

อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร

115.33

อัตราตายต่อแสนประชากร

0.11

อัตราป่วยตาย      

0.1 %

                               

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค