ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ในปีงบประมาณ 2555 จากประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพทั้งประเทศ จำนวน 64.59 ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิแล้ว จำนวน 64.53 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมได้ร้อยละ 99.90 ของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.05 โดยยังคงมีประชากรที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จำนวน 65,113 คน และกลุ่มรอพิสูจน์สถานะ จำนวน 791,008 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1จำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกประเภทสิทธิ ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ

ประเภทสิทธิ

ปี 2554

(คน)

ปี 2555

ร้อยละ เพิ่ม (ลด)

คน

ร้อยละ

1

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

48,116,789

  48,620,104

75.27

1.05

2

ประกันสังคม

10,167,671

  10,327,129

15.99

1.57

3

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4,965,014

    4,967,147

7.69

0.04

4

สิทธิอื่นๆ *

638,318

      610,872

0.95

-4.30

5

ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ

31,906

65,113

0.10

104.08

6

รวมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

63,919,698

 64,590,365

100

1.05

7

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ...คน (1+2+3+4)

63,887,792

 64,525,252

 

 

8

ร้อยละความครอบคลุมสิทธิ = (7*100)/6

99.95

99.90

 

 

9

บุคคลรอพิสูจน์สถานะ**

1,197,746

      791,008

86.58

-33.96

10

คนไทยในต่างประเทศ

15,566

        15,641

1.71

0.48

11

คนต่างด้าว ***

109,245

      106,941

11.71

-2.11

12

รวมประชากรอื่นๆ (9+10+11)

1,322,557

     913,590

100

-30.92

13

รวมประชากรทั้งประเทศ

65,242,255

 65,503,955

100

0.40

หมายเหตุ :   * ได้แก่ ทหารผ่านศึก ครูเอกชน และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ   

               ** ได้แก่บุคคลที่ตาย หายสาบสูญ /ไม่พบตัวตน เลขบัตรประชาชนซ้ำซ้อน รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ย้ายไปจังหวัดอื่น คนไทยในต่างประเทศที่ไม่ระบุสิทธิ และคนต่างด้าวที่ไม่ระบุสิทธิ 

              *** ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ซึ่งอาจต่ำกว่าข้อมูลของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำนักงาน  ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (สตม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 ก.ค. 2554 ผู้มีสิทธิลงทะเบียน จำนวน 146,132 คน

 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ