ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ

Tue, 2013-07-23 21:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ในปีงบประมาณ 2555 จากประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพทั้งประเทศ จำนวน 64.59 ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิแล้ว จำนวน 64.53 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมได้ร้อยละ 99.90 ของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.05 โดยยังคงมีประชากรที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จำนวน 65,113 คน และกลุ่มรอพิสูจน์สถานะ จำนวน 791,008 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1จำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกประเภทสิทธิ ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ

ประเภทสิทธิ

ปี 2554

(คน)

ปี 2555

ร้อยละ เพิ่ม (ลด)

คน

ร้อยละ

1

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

48,116,789

  48,620,104

75.27

1.05

2

ประกันสังคม

10,167,671

  10,327,129

15.99

1.57

3

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4,965,014

    4,967,147

7.69

0.04

4

สิทธิอื่นๆ *

638,318

      610,872

0.95

-4.30

5

ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ

31,906

65,113

0.10

104.08

6

รวมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

63,919,698

 64,590,365

100

1.05

7

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ...คน (1+2+3+4)

63,887,792

 64,525,252

 

 

8

ร้อยละความครอบคลุมสิทธิ = (7*100)/6

99.95

99.90

 

 

9

บุคคลรอพิสูจน์สถานะ**

1,197,746

      791,008

86.58

-33.96

10

คนไทยในต่างประเทศ

15,566

        15,641

1.71

0.48

11

คนต่างด้าว ***

109,245

      106,941

11.71

-2.11

12

รวมประชากรอื่นๆ (9+10+11)

1,322,557

     913,590

100

-30.92

13

รวมประชากรทั้งประเทศ

65,242,255

 65,503,955

100

0.40

หมายเหตุ :   * ได้แก่ ทหารผ่านศึก ครูเอกชน และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ   

               ** ได้แก่บุคคลที่ตาย หายสาบสูญ /ไม่พบตัวตน เลขบัตรประชาชนซ้ำซ้อน รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ย้ายไปจังหวัดอื่น คนไทยในต่างประเทศที่ไม่ระบุสิทธิ และคนต่างด้าวที่ไม่ระบุสิทธิ 

              *** ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ซึ่งอาจต่ำกว่าข้อมูลของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำนักงาน  ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (สตม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 ก.ค. 2554 ผู้มีสิทธิลงทะเบียน จำนวน 146,132 คน

 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม