สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ 30 ก.ค. 56

Thu, 2013-08-01 11:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 30 ก.ค. 56

                               

จำนวนผู้ป่วย

87,533 ราย

จำนวนผู้ป่วยตาย                                

83 ราย

อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร

136.2

อัตราตายต่อแสนประชากร

0.13

อัตราป่วยตาย      

0.09 %

 

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค