สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 6 ส.ค. 56

Fri, 2013-08-09 11:01 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 6 ส.ค. 56

                               

จำนวนผู้ป่วย

93,034 ราย

จำนวนผู้ป่วยตาย                                

86 ราย

อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร

144.76

อัตราตายต่อแสนประชากร

0.13

อัตราป่วยตาย      

0.09 %

 

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค