นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

Tue, 2016-09-06 12:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“งบในระบบสุขภาพประเทศอยู่ที่ 17-18% ในจำนวนนี้เป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพียง 5% เท่านั้น ที่ผ่านมามีปัญหาขาดแคลนงบที่ส่งผลต่อหน่วยบริการ เมื่อขอปรับเพิ่มมักมีการอ้างอิงว่าจะทำให้งบสุขภาพประเทศเพิ่มสูง ทั้งที่งบ 12-13% ถูกแทรกไว้ยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง NHPB จะดูภาพรวมในเรื่องนี้ อาจทำให้รัฐบาลเห็นปัญหาที่ชัดเจนและเพิ่มเติมงบลงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”